در مصر از الکل جهان خرما برای مومیایی کردن اجساد استفاده می کرند

غلظت های پایین تر IPA خاصیت بیوسیدال را نشان نمی دهد. غلظت های بالاتر نیز ضدعفونی بهبود یافته ای را نشان نمی دهد. IPA 70% وقتی صحبت از ضدعفونی می شود.

به ویژه در محیط های دندانپزشکی به نقطه مطلوبی می رسد. الکل جهان خرما چندین جزء در ترکیب شیمیایی به این کارایی کمک می کند. دلیل شماره یک IPA 70% برای از بین بردن باکتری ها این است که با آب رقیق شده است.

آب نقش مهمی در فرآیند دناتوره شدن پروتئین باکتری ایفا می کند، باعث آسیب دیواره سلولی، افزایش نفوذپذیری غشاء، انعقاد پروتئین و در نهایت مرگ سلولی می شود.

علاوه بر این، وجود آب زمان تبخیر را کاهش می‌دهد و در نتیجه تماس بین IPA و سلول‌های باکتریایی افزایش می‌یابد و باعث لیز می‌شود. در مقابل، 90 درصد الکل قبل از اینکه بتواند به دیواره سلولی باکتری نفوذ کند تبخیر می شود.

غلظت IPA بیش از 91 درصد باعث می شود که پروتئین های دیواره سلولی باکتری بلافاصله منعقد شوند و زمان کافی برای حرکت الکل به داخل سلول و کشتن پاتوژن وجود ندارد.

غشای خارجی منعقد شده یک لایه محافظ در اطراف سلول میکروبی تشکیل می دهد. از قضا، باکتری ها را حتی نفوذناپذیرتر می کند. بنابراین، آسیب سطحی ارگانیسم را از IPA محافظت می کند و آن را برای استفاده ضعیف و بی اثر می کند.

ایزوپروپانول سریع الاثر است و دارای طیف وسیعی از خواص ضد میکروبی است. به همین دلیل اغلب برای ضدعفونی دماسنج های دهان، ابزار پزشکی و سطوح خارجی تجهیزات دندانپزشکی در کلینیک ها و آزمایشگاه ها استفاده می شود.

IPA را می توان با اتانول برای استفاده در آزمایشگاه های مرطوب و تجهیزات دندانپزشکی جایگزین کرد. علاوه بر این، ایزوپروپیل و اتانول را می توان برای افزایش کارایی محصول ضدعفونی کننده ترکیب کرد، زیرا IPA در برابر باکتری ها و اتانول در برابر ویروس ها مؤثرتر است.